งานประชุมวิชาการและนวัตกรรมของ กฟภ. ปี 2561
(PEACON & Innovation 2018)

ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 น.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดหา ให้บริการพลังงาน และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ รวมทั้ง PEA เป็นองค์กรภาครัฐทีี่มีหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค Digital Transformation ดังนั้น PEA จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มีความมั่นคง เพียงพอ เชื่อถือได้ มีการพัฒนาการบริหารงานและการบริการลูกค้าให้มีความทันสมัย นำเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึงนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้และการทำวิจัยภายในประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

PEA ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศและหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาและงานวิจัยด้านการพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายของประเทศเพื่อสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นการยกระดับการไฟฟ้าให้ก้าวสู่การเป็นการไฟฟ้าแห่งอนาคต โดยได้ร่วมมือกันดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการและนวัตกรรมของ กฟภ. ปี 2561 (PEACON & Innovation 2018) เพื่อเป็นเวทีสำคัญให้ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และนักวิชาการ รวมทั้งพนักงาน PEA ที่มีความรู้ความสามารถ ได้มีโอกาสนำเสนอบทความทางวิชาการ รวมทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายในอนาคตต่อไป

การจัดงาน PEACON & Innovation 2018 มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้

  • ส่งเสริมการศึกษา งานวิจัย การสร้างนวัตกรรม  และพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย เป็นผู้นำในด้านการให้บริการระบบไฟฟ้า เพื่อก้าวสู่ยุค 4.0 
  • มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และส่งเสริมการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง เน้นการสร้างและพัฒนาสู่การเป็น Digital Utility
  • เปิดโอกาสให้บุคลากร กฟภ. และ บุคคลภายนอก ได้พัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาการสนับสนุนในการพัฒนาระบบไฟฟ้า
  • เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย และนักประดิษฐ์ ทั้งภายในและภายนอก กฟภ.
  • สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ในงานวิจัยและพัฒนา